Dnes je utorok 18.júna 2024, meniny má Vratislav
Prihláška

Vyplňte nasledovnú nezáväznú prihlášku. Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať. 

Osobné a kontaktné údaje

Pán
Pani

 

Priestor pre Váš odkaz

Zostáva 500 znakov

 

Hlavná kategória

 

Odkiaľ ste sa od nás dozvedeli?* Povinný údaj

Pred odoslaním prihlášky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracúvať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

so spracúvaním osobných údajov na účely vlastného marketingu Autoškoly VaV v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, t.j. použitím fotografií a videozáznamov vyhotovených počas výučby, resp. v súvislosti s výučbou na reklamné a propagačné účely Autoškoly VaV.

Zároveň beriete na vedomie, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách môže Autoškola VaV zasielať marketingové informácie ohľadom vlastných produktov a služieb. Záujemca je kedykoľvek oprávnený odmietnuť zasielanie marketingových informácií upovedomením Autoškoly VaV o tejto skutočnosti, a to napr. formou odpovede na zaslaný email.

1. Trvanie vodičského kurzu je najviac 12 mesiacov odo dňa začatia kurzu.
2. Praktický výcvik v cestnej premávke možno začať až po absolvovaní výučby teórie vedenia vozidiel a najmenej polovice výučby predpisov o cestnej premávke a zásad bezpečnej jazdy, ak účastník kurzu po výcviku na trenažéri alebo na autocvičisku preukáže, že má základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla.
3. Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže vykonať najviac tri opakované skúšky z odbornej spôsobilosti. Ak neprospeje do šiestich mesiacov odo dňa určeného termínu prvej skúšky z odbornej spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku z odbornej spôsobilosti vôbec nevykoná, žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže byť na skúšku z odbornej spôsobilosti opätovne prihlásený len po absolvovaní vodičského kurzu.
4. Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia preukáže, že sa nemohol na skúške z odbornej spôsobilosti zúčastniť v zákonnej 6 mesačnej lehote zo závažných dôvodov, možno túto lehotu predĺžiť najviac o tri mesiace.
5. Lehotu podľa odseku 2 možno predĺžiť len na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr v deň uplynutia tejto lehoty na príslušnom orgáne Policajného zboru. Predĺžená lehota začína plynúť dňom uplynutia lehoty podľa odseku 2.
6. Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý sa nezúčastnil skúšky z odbornej spôsobilosti v určenom termíne, najneskôr v deň vykonania nasledujúcej skúšky z odbornej spôsobilosti nepreukáže závažné dôvody, pre ktoré sa nezúčastnil tejto predchádzajúcej skúšky, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

© Autoškola VaV, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon